BIP

GMINA AUGUSTÓW

Urząd Gminy w Augustowie
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51
telefon: (087) 643 30 56
faks: (087) 643 29 03
www.gmina-augustow.home.pl
e-mail: gmina-augustow@home.pl

Gmina Augustów leży na Równinie Augustowskiej, otacza miasto Augustów z trzech stron. Dużą część stanowią lasy (32%) - bogate w runo leśne, zioła, ptactwo i zwierzynę. Odległość do miasta Augustowa z najdalszych zakątków gminy nie przekracza 12 km.

 1. Historia
  Już 12 tysięcy lat p.n.e. obszar gminy był zamieszkany przez myśliwych i hodowców reniferów. W epoce neolitu pojawiły się kultury rolne. Z III- V wieku n.e. czyli okresu rzymskiego epoki żelaza, pochodzi cmentarzysko kurhanowe w Neckim Borku (pomiędzy Białobrzegami a Nettą).
  Jaćwieź została wymazana z mapy Europy wskutek wypraw krzyżowych w końcu XIII wieku. Ponowne stałe osadnictwo pojawiło się dopiero w XVI w. Do połowy XVI wieku, za panowania Zygmunta Augusta, zostaje osadzona cała zachodnia strona dzisiejszej gminy. Od 1569 roku ziemie na południe od Kamiennego Brodu i jeziora Necko oraz na zachód od rzeki Netty weszły jako część Podlasia do Korony Polskiej, tworząc starostwo augustowskie. Nazwę wywiodło od miasta, którego założycielem był król Zygmunt II August. Cztery obecne wsie Biernatki, Żarnowo, Turówka i Uścianki były przedmieściami Augustowa.
  Herb Gminy Augustów podkreśla przynależność w przeszłości w/w wsi do miasta i traktowane były na równych prawach z miastem Augustów. W herbie występują liście dębu, czyli symbol ciężkiej pracy rolnika, jabłka to płodność i urodzaj. Natomiast nad tarczą herbową w diademie widnieją kłosy czterech zbóż symbolizujące rolniczy charakter gminy.
  W niepodległej Rzeczypospolitej obszar gminy wchodził do powiatu augustowskiego. Po 1945 roku były tu gromady Żarnowo, Janówka, Rutki Nowe, Netta II i Białobrzegi, z których w 1973 roku utworzono gminę o obecnym kształcie.
 2. Gospodarka
  Ziemia augustowska jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych, sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Atutem rolnictwa jest dobry stan środowiska naturalnego oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura rolna.
  Na terenie gminy znajduje się 1114 gospodarstw rolnych. Głównymi gałęziami gospodarki, jakie rozwinęły się w gminie są rolnictwo i leśnictwo oraz towarzysząca im działalność gospodarcza. Uprzemysłowienie jest bardzo niskie i bazuje na surowcach lokalnych, a przede wszystkim na płodach rolnych i zasobach leśnych. Główne zakłady znajdują się w mieście Augustów. Gmina odgrywa rolę producenta bazy surowcowej dla przemysłu spożywczego i drzewnego. A najczęściej podejmowana jest działalność handlowa, budowlana, transportowa, produkcyjna i usługowa.
  Niemal cała gmina jest zwodociągowana i stelefonizowana. Posiada sprawnie zorganizowaną sieć usługową. Mimo to usługi stanowią nadal pokaźną przestrzeń do zagospodarowania. Wciąż istnieje na tym rynku luka, którą można uzupełnić stosunkowo niedużymi nakładami kapitałowymi.
 3. Kultura
  Animatorem życia kulturalnego w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie z dwiema Świetlicami Wiejskimi w Borze i Netcie Folwark oraz Gminna Biblioteka Publiczna i pięć Filii Bibliotecznych w Białobrzegach, Borze, Janówce, Netcie Folwark i Rutkach. To na nich spoczywa odpowiedzialność za rozwój i upowszechnianie kultury oraz ochrona dorobku kulturalnego Gminy Augustów.
  Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa zespół wokalny mniejszości narodowej staroobrzędowców "Riabina" (Jarzębina) oraz zespół muzyczny "Styl" obsługujący imprezy organizowane przez GOK.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, dwie Filie Biblioteczne i trzy Filie Publiczno - Szkolne tworzą sieć biblioteczną dostępną dla mieszkańców całej Gminy Augustów. Ogółem placówki biblioteczne posiadają około 60 tysięcy woluminów o charakterze uniwersalnym.
  Przy placówkach kultury skupiają się twórcy ludowi, którzy kultywują polskie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.
 4. Zabytki
  • młyn wodny z początku XX wieku w Białobrzegach;
  • cmentarzysko kurhanowe w Neckim Borku (pomiędzy Białobrzegami a Nettą);
  • molenna staroobrzędowców z 1948 r. w Gabowych Grądach; vzagrody drewniane z przełomu XIX i XX w. w Rutkach Starych;
  • przydrożna kapliczka z połowy XIX w. w Żarnowie II.
linia
wykonane przez WWW.Augustyn