BIP

GMINA TRZCIANNE

Urząd Gminy Trzcianne
19-104 Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
telefon: (085) 738-50-56
faks: (085) 738-50-56
www.trzcianne.ug.pl
e-mail: trzcianne@ug.pl

Gmina Trzcianne położona jest w południowo-zachodniej części powiatu monieckiego w województwie Podlaskim. Graniczy z gminami: Radziłów, Jedwabne, Wizna, Zawady, Tykocin, Krypno, Mońki. Goniądz.

W skład gminy wchodzi 2l sołectw (26 miejscowości): Boguszewo, Boguszki, Brzeziny, Budy, Chojnowo, Dobarz, Giełczyn, Gugny, Kleszcze, Korczak, Krynica, Laskowiec, Milewo, Mroczki, Niewiarowo, Nowa Wieś, Pisanki, Stare Bajki. Stójka, Wilamówka, Wyszowate, Zajki, Zubole, Zucielec, Trzcianne. Gmina liczy 5042 mieszkańców.

Powierzchnia gminy wynosi 33164,49 ha, tj. 24% powierzchni powiatu monieckiego. Powierzchnia gminy stanowi 1,65% powierzchni województwa podlaskiego.

Gmina Trzcianne znajduje się w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tereny ścisłej ochrony Parku zajmują ponad połowę powierzchni gminy tj.16.539 ha. Na terenie gminy znajduje się 27,9% powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przepływają przez nią 4 rzeki: od strony południowej Narew, od zachodu Biebrza, od północy Kosódka i od strony wschodniej Nereśl.

Głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności tej ziemi są jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Gmina Trzcianne leży na malowniczych obszarach południowego basenu Biebrzy. Flora tych terenów jest bardzo zróżnicowana. Występują zespoły roślinne prawie wszystkich typów: bagienne, torfowiskowe i leśne. Przeważa jednak roślinność charakterystyczna dla torfowiska niskiego i wysokiego oraz bagiennego olsu. Znajdują się tu stanowiska kilkudziesięciu gatunków roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem.

Cechy ekologiczne oraz rozległość tych terenów powodują, że zachowało się i bytuje tu wiele ginących gatunków fauny związanych ściśle z terenami bagiennymi i wodnymi. Świetne warunki znajduję tu łoś, bóbr, wilk oraz 157 gatunków ptaków z pewnością i 19 prawdopodobnie lęgowych. Gniazduje tu tak unikalne gatunki jak: bielik, orlik grubodzioby i krzykliwy, cietrzew, żuraw, bocian czarny, biegus zmienny i sowa błotna. Na bagnach biebrzańskich można zaobserwować ponad sześćdziesiąt gatunków ptaków nielęgowych w trakcie ich wędrówek z Syberii i Wschodniej Europy do Afryki. Na terenie gminy znajdują się ostatnie w Środkowej i Zachodniej Europy tokowiska batalionów i dubeltów. Największą jednak ciekawostką tutejszej ornitofauny jest wodniczka (Acrocephal paludicoła) - bagna biebrzańskie (wraz z sąsiednim stanowiskiem na Białorusi) są miejscem gdzie żyje praktycznie cała światowa populacja tego gatunku.

 1. Gospodarka
  Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo oparte na indywidualnych gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją roślinną i zwierzęcą. Poza rolnictwem rozwija się handel i usługi dla ludności.
  Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Białymstoku w 2002 roku na terenie Gminy Trzcianne prowadziły działalność 153 podmioty gospodarcze, z czego 122 to zakłady osób fizycznych.
  Bazę ekonomiczną Gminy tworzy przede wszystkim rolnictwo (ponad 38% powierzchni Gminy stanowią użytki rolne).
  Rolnictwo gminy Trzcianne cechuje swoista specyfika, która jest charakterystyczna zarówno dla powiatu jak i całego regionu. Główną funkcją gminy jest produkcja rolnicza. W oparciu o dobre warunki glebowe (52% gruntów ornych stanowią grunty III i IV klasy) rozwija się produkcja rolnicza.
  Szansą dla gminy jest rozwój rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa produktów rolno-spożywczych (ziemniaki, nabiał, runo leśne).
 2. Inwestycje

  ROK 1998
  1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krynica, Wyszowate, Stare Bajki na wartość 354.144,00 PNZ,
  2. Położenie masy bitumicznej na końcowym odcinku drogi Trzcianne-Gugny na wartość 100.344,00 PNZ,
  3. Naprawa drogi gruntowej ze wsi Chojnowo do pól i ulicy Spółdzielczej w Trzciannem na wartość 69.600,00 PNZ,
  4. Budowa sieci komputerowej, antywłamaniowej i telefonicznej w budynku Urzędu Gminy na wartość 70.330,00 PNZ,
  5. Zakończenie telefonizacji gminy Trzcianne na wartość 114.077,00 PNZ,
  6. Kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Szorcach na wartość 64.500,00 PNZ.

  ROK 1999
  1. Budowa kanalizacji we wsi Zucielec na kwotę 129.990,00 PNZ,
  2. Budowa wodociągu Kulesze - Wilamówka na kwotę 123.892,00 PNZ,
  3. Budowa wodociągu Mońki - Niewiarowo na kwotę 185.036, 00 PNZ,
  4. Rekultywacja drogi Laskowiec - Kleszcze na kwotę 29.906,50 PNZ,
  5. Modernizacja drogi we wsi Zajki na kwotę 97.433,50 PNZ,
  6. Modernizacja drogi we wsi Wyszowate na wartość 62.183,75 PNZ,
  7. Naprawa bieżąca dróg gminnych na wartość 12.000,00 PNZ.

  ROK 2000
  1. Budowa Gimnazjum w Trzciannem na kwotę 3.393.116,00 PNZ,
  2. Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Trzciannem wraz z budową dwóch stalowych zbiorników wyrównawczych i przepompownią II stopnia - wartość 324.324,03 PNZ,
  3. Budowa wodociągu we wsi Chojnowo o długości 5,7 km na wartość 186.936,00 PNZ,
  4. Budowa wodociągu we wsiach Pisanki, Milewo, Boguszki, Mroczki o długości 9,2 km na wartość 761.121,48 PNZ.
  5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Nowa Wieś na wartość 31.030,00 PNZ,
  6. Naprawa bieżąca dróg gminnych na wartość 12.000,00 PNZ,
  7. Modernizacja dogi Pisanki - Niewiarowo na wartość 5.000,00 PNZ.

  ROK 2001
  1. Rozpoczęcie remontu i modernizacji Szkoły Podstawowej w Trzciannem - wartość inwestycji wg umowy 1.237.711 zł. W 2001 roku wydatkowano 236.854,00 zł,
  2. Z myślą o wodociągowaniu wsi Laskowiec, Brzeziny i Giełczyn wybudowano studnie głębinową we wsi Laskowiec - koszt 74.681,06 zł,
  3. Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Zubole - koszt 73,800,00 zł.
  4. Wykonano 11 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - koszt 95.836 zł.
  5. Dokonano modernizacji kotłowni węglowych na kotłownie opalane drewnem i jego odpadkami w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi i Starych Bajkach oraz w budynku wolnostojącym będącym własnością gminy wraz z siecią cieplną do budynku Urzędu Gminy. Łączny koszt 236.279,86 zł.
  6. Dokończenie budowy wodociągu we wsi Mroczki - koszt 176.386,00 zł.
  7. Wykonano modernizację, budowę i remont dróg rolniczych położonych na terenie gminy - koszt 15.326,00zł.
  8. Wybudowano drogę dojazdową do pół i łąk we wsi Krynica - wartość 32.100,00 zł.

  ROK 2002
  1. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zubole - koszt całkowity 508.560,50 zł.
  2. Trwały prace przy remoncie i modernizacji Szkoły Podstawowej w Trzciannem - koszt 746.228,00 zł.
  3. Remont i modernizacja dróg gminnych - koszt 17.900,00 zł.
  4. Modernizacja drogi do pól i łąk we wsi Krynica i opracowanie dokumentacji na drogę Trzcianne - Wyszowate - koszt 39.259,00 zł.

  ROK 2003
  Inwestycje zrealizowane w ramach programu SAPARD:
  1. Wybudowano sieć wodociągową i przyłącza domowe kolonistom wsi Niewiarowo - koszt 177.199 zł (wartość przetargowa 166.499,36) w tym: fundusze pomocowe SAPARD 118.215 zł; wkład ludności 25.000 zł; śr. własne gminy 36.984 zł.
  2. Modernizacja drogi gminnej Trzcianne - Wyszowate o dł 5,5 km - koszt 333.039,29 zł. w tym: 97.000 zł śr. własne budżetu i fundusze pomocowe SAPARD 236.039 zł.
  3. Wybudowano 53 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianne - wartość 666.384 (wartość przetargowa 664.310,38 zł.) w tym: fundusze pomocowe SAPARD 486.203 zł; wpłaty ludności 76.051 zł; dotacja z WFOŚiGW 50.000 zł; środki własne budżetu 54.130 zł.
  Inne inwestycje:
  1. Wybudowano oczyszczalnie ścieków przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach i Starych Bajkach na kwotę 49.926 zł w tym: dotacja z WFOŚiGW 36.360 zł i śr. własne budżetu 13.566 zł.
  2. Opłacono końcowe faktury za rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Trzciannem - 331.584 zł śr. własne budżetu.
  3. Rozpoczęto realizacje modernizacji 41 kotłowni węglowych na opalane biomasą w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Trzcianne 145.586 zł w tym: dotacja z NFOŚiGW 90.000 zł i środki pochodzące z nagrody 55.586 zł (nagroda w konkursie Nasza Gmina w Europie 250.000 zł)

  Rok 2004
  1. "Promocja wykorzystania biomasy w gminie Trzcianne" (modernizacja 41 kotłowni indywidualnym mieszkańcom gminy Trzcianne z węglowych na opalane biomasą, budowa wiaty na drewno, zakup rębaka zawieszanego oraz łuparki hydraulicznej klinowej) - wartość całkowita 560.966,97 zł.
  2. Rozbudowa zaplecza do obsługi programu pozyskiwania biomasy (ciągnik, dwie przyczepy, kosiarka do wykaszania poboczy, ładowacz, prasa kostkująca, kosiarka rotacyjna bębnowa, budowa wiaty magazynowej, utwardzanie placu manewrowego) - wartość 315.900,00 zł (dotacja EkoFundusz).
  3. Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem na kwotę 95.303,00 zł.

  Rok 2005
  1. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Laskowcu wraz z siecią wodociągową". Woda doprowadzona zostanie do wsi: Laskowiec, Kleszcze, Brzeziny, Giełczyn, Kołodzieje. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
  2. Rozpoczęto bodowe Sali Gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Trzciannem.
linia
wykonane przez WWW.Augustyn